TÌM HIỂU DỊCH VỤ

ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm là một trong những trung gian của thị trường tài chính. Xếp hạng tín nhiệm là một bộ phận không thể tách rời của cơ sở hạ tầng thị trường vốn nợ, phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trên thị trường tài chính ở mọi quốc gia.

Xem thêm

HỆ THỐNG BẬC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Saigon Ratings đã thiết lập và áp dụng nhất quán các thang xếp hạng tín nhiệm sử dụng ký hiệu chữ và số. Hệ thống ký hiệu này nhằm cung cấp một hệ thống các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá và so sánh mức độ tín nhiệm của các nghĩa vụ nợ và tổ chức phát hành

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Phương pháp luận của Saigon Ratings phân tích, đánh giá khả năng và năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của các đơn vị được xếp hạng, bao gồm tổng công ty, tổ chức tài chính (tổ chức phát hành), công cụ nợ và tài chính của dự án.

Xem thêm

QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Quá trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thiết lập, được phát hành và áp dụng nhất quán trong tổ chức Saigon Ratings

Xem thêm