Định hướng chiến lược phát triển

GIAI ĐOẠN I: 2010 - 2019

Nhiệm vụ trọng tâm: Ưu tiên hàng đầu là đầu tư nghiên cứu, học hỏi đồng thời từng bước xác lập nền tảng chuyên môn và nguồn lực của tổ chức Saigon Ratings.

 1. Nghiên cứu học hỏi về Mô hình hoạt động, Quản trị tổ chức và kinh nghiệm quản lý phát triển toàn diện một số định chế Xếp hạng tín nhiệm của Thế giới (Credit Rating Agency – CRA ).
 2. Nghiên cứu chuyên sâu về thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng chuyên môn; và hệ thống sản phẩm dịch vụ của các CRAs hàng đầu Châu  Á.
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống nền tảng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và các nguồn lực của CRA cho Saigon Ratings.
 4. Xác lập Hồ sơ tài liệu, trình các Bộ Ngành chức năng thẩm định và hoàn thành thủ tục Pháp lý kinh doanh, theo quy định pháp luật Việt Nam.
 5. Liên tục nghiên cứu, cập nhật và nâng cao chất lượng chuyên môn về Hệ thống Quy trình nghiệp vụ, Quy trình Xếp hạng tín nhiệm và Hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức.
 6. Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nền văn hoá tổ chức nhân văn thu hút nhân tài.
 7. Cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ đa dạng cho hệ thống doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ, đảm bảo phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng của các CRAs Châu Á.
 8. Tạo lập mối quan hệ hợp tác đối tác phát triển với các tổ chức, định chế tài chính và doanh nghiệp, trong hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.
 9. Mời gọi các định chế Xếp hạng tín nhiệm quốc tế, Châu Á và các đối tác tài chính tiềm năng trong nước, tham gia đầu tư Cổ phần và trở thành đối tác chiến lược nhằm cùng hợp tác đồng hành quản lý phát triển tổ chức Saigon Ratings.
GIAI ĐOẠN II: 2020 - 2025

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng trưởng kinh doanh.

 1. Hoàn thiện nền tảng chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm và hệ thống cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tương đồng với thông lệ hoạt động, trình độ chuyên môn và chuẩn mực chất lượng các CRAs hàng đầu Châu Á.
 2. Phát triển toàn diện sức mạnh nguồn lực của một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (CRAs) cho Saigon Ratings.
 3. Xác lập Mô hình hoạt động, quản trị tổ chức và quản lý vận hành tổ chức Saigon Ratings phù hợp tương đồng với các CRAs hàng đầu Châu Á và yêu cầu phát triển cạnh tranh ở thị trường Việt Nam.
 4. Phát triển toàn diện hiệu quả kinh doanh về tốc độ tăng trưởng, thị phần thị trường, hệ thống sản phẩm dịch vụ, vị thế cạnh tranh, thương hiệu tổ chức, doanh thu và lợi nhuận.
 5. Hoàn thành mục tiêu mời gọi hợp tác với các đối tác chiến lược tiềm năng trong nước và quốc tế.
 6. Tham gia kết nối, mở rộng quan hệ và hợp tác sâu rộng với các đối tác tiềm năng, trong hệ sinh thái tài chính quốc gia và quốc tế.
GIAI ĐOẠN III: 2026 - 2030

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng tốc và Phát triển kinh doanh bền vững.

 1. Saigon Ratings trở thành thương hiệu Xếp hạng tín nhiệm quốc gia và có vị thế ở Châu Á.
 2. Phát triển, mở rộng và đa dạng hoá các Cổ đông chiến lược của tổ chức Saigon Ratings. Phát huy lợi thế sức mạnh từ nguồn lực các Cổ đông.
 3. Thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá hệ thống sản phẩm dịch vụ, của hệ sinh thái tài chính quốc gia, theo từng lộ trình phát triển của tổ chức.
 4. Phát triển kinh doanh bền vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược quan trọng của phân kỳ giai đoạn tăng tốc phát triển.