QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

MỤC ĐÍCH & YÊU CẦU

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được xác lập, ban hành và áp dụng thống nhất nội bộ Tổ chức Saigon Ratings.
Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm là một phần nghiệp vụ hoạt động kinh doanh, trong Hệ thống quy trình và thủ tục pháp lý của Tổ chức Saigon Ratings cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp và các Công cụ nợ trên thị trường (được gọi là tổ chức khách hàng).
Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm là tài liệu chuyên môn trong danh mục của Hệ thống kiểm soát nội bộ Saigon Ratings nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm.
Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được xác lập trên cơ sở hệ thống Quy trình nghiệp vụ của Tổ chức Saigon Ratings. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm.
Các Quy trình nghiệp vụ chuyên môn bao gồm Quy chế làm việc của Chuyên viên phân tích, Cơ chế hoạt động Hội đồng xếp hạng và Quy định về Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là phần không tách rời với Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm.
Các nhân sự quản lý, chuyên trách kinh doanh, chuyên viên phân tích và thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được phân công ở mỗi Hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định giám sát của Hệ thống kiểm soát nội bộ.
Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc; từng Phòng, Ban chuyên môn; và thẩm quyền, trách nhiệm các cá nhân có liên quan được phân công nhiệm vụ tham gia các hoạt động trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho Tổ chức khách hàng.
Ban Giám đốc, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thực thiện theo đúng trình tự và quy trình công việc, phối hợp thực hiện và hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao.
Trong mọi trường hợp, bất cứ tập thể và cá nhân nào có những hành vi cố ý làm trái với quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm dẫn đến hệ quả ảnh hưởng chất lượng công việc, làm sai lệch hồ sơ chuyên môn và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của Tổ chức Saigon Ratings đều được xem xét, xử lý và kỷ luật thích đáng.

Phạm vi áp dụng

1. Phạm vi áp dụng :

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được điều chỉnh và quy định áp dụng thống nhất trong nội bộ tổ chức Saigon Ratings.

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm có tính chất thống nhất, đồng bộ và nhất quán trong các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn khi Tổ chức Saigon Ratings thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm với các tổ chức khách hàng.

 
2. Đối tượng áp dụng :
  • Ban Giám đốc;
  • Nhân sự Quản lý và nhân viên chuyên trách kinh doanh thực hiện hợp đồng;
  • Tổ Chuyên viên phân tích và Chuyên viên phân tích;
  • Hội đồng xếp hạng và thành viên Hội đồng.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

XEM CHI TIẾT