CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC SAIGON RATINGS

Saigon Ratings cung cấp ý kiến dưới hình thức Công bố thông tin Xếp hạng tín nhiệm và các Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu đối với các vấn đề liên quan đến sự tin cậy về nghĩa vụ tài chính của các Tổ chức Phát hành (doanh nghiệp, tổ chức tài chính) hoặc các Công cụ nợ.

Quy tắc Chuẩn mực Đạo đức Saigon Ratings được xác lập theo tiêu chuẩn và chuẩn mực của Uỷ ban Chứng khoán quốc tế (IOSCO) . Saigon Ratings ban hành và áp dụng thống nhất nội bộ về Quy tắc Chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo cho tất cả các thành viên của tổ chức có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc hoạt động Độc lập và Khách quan ; Minh bạch , Chính trực và Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

Quy tắc Chuẩn mực đạo đức được hiểu là chuẩn mực về hành vi ứng xử cho tất cả các thành viên trong tổ chức Saigon Ratings (Gọi tắt là Saigon Ratings Code). Thông qua Bộ Quy tắc ứng xử , Saigon Ratings nỗ lực bảo vệ toàn vẹn hệ thống Quy trình đánh giá Xếp hạng tín nhiệm nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các tổ chức Phát hành và Nhà đầu tư trên thị trường đều được bảo vệ lợi ích và đối xử công bằng.

Hệ thống Quy trình hoạt động chuyên môn và đánh giá Xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, gồm có :

 1. Quy trình hoạt động Xếp hạng tín nhiệm .
 2. Hệ thống Phương pháp Xếp hạng tín nhiệm .
 3. Hệ thống Quy trình nghiệp vụ chuyên môn .
 4. Quy trình và cơ chế hoạt động nghiệp vụ Chuyên viên Phân tích .
 5. Quy chế hoạt động của thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm .
 6. Quy trình cập nhật , đánh giá và liên tục nâng cao chất lượng phân tích đánh giá Xếp hạng tín nhiệm .
 7. Hệ thống Kiểm soát nội bộ .
 8. Hồ sơ theo dõi tổng thể về tổ chức Phát hành và Công cụ nợ .

Bộ Saigon Ratings Code với 06 thành phần cơ bản sau :

 1. Chất lượng và sự toàn vẹn của quá trình đánh giá Xếp hạng tín nhiệm.
 2. Tính Độc lập , Khách quan và Xung đột lợi ích.
 3. Trách nhiệm của Saigon Ratings đối với các chủ thể Phát hành và Nhà đầu tư.
 4. Quản trị tổ chức , quản lý rủi ro và đào tạo nhân viên.
 5. Công bố tài liệu Saigon Ratings Code và Truyền thông thông tin.
 6. Tổ chức thực thi Saigon Ratings Code.
TẢI Nội dung Quy Tắc Chuẩn mực đạo đức Saigon Ratings