VĂN HOÁ CÔNG TY

“Trong tất cả những gì bạn tích lũy, hãy tích lũy sự hiều biết”

– B.C Forbes –

NỀN VĂN HÓA TỔ CHỨC HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU

1

Kiến tạo một nền văn hóa tổ chức – thu hút nhân tài.

2

Tổ chức chúng ta đặt yếu tố con người lên hàng đầu.

3

Nền Văn hóa đoàn kết và khuyến khích mọi thành viên tham gia.

4

Thực hiện chính sách trao quyền tự chủ, với tâm thế làm chủ của mọi thành viên; khuyến khích và tổ chức phân quyền lãnh đạo cho đội ngũ nhân sự quản lý các cấp.

5

Đề cao lòng tự trọng, phát huy tinh thần trách nhiệm toàn diện, thượng tôn kỷ cương, kỷ luật trong mỗi cá nhân và cộng đồng trách nhiệm cùng nhau kiến tạo một môi trường đáng để làm việc cho các thành viên.

6

Trở thành một tổ chức học hỏi tiến bộ, đổi mới và sáng tạo không ngừng.

7

Nền văn hóa và các Giá trị cốt lõi của tổ chức không bao giờ thay đổi.

8

Chất lượng Quản trị tổ chức và đội ngũ nhân sự , có trình độ chuyên môn , kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

9

Tổ chức hoạt động có mục đích và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành Sứ mệnh cao cả.