KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG CTCP THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (SBT) NĂM 2024

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (năm thứ hai): vnA+
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG: 28/06/2024
  • NGÀNH: Sản xuất đường
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Bùi Văn Long, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT)) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *