KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ NĂM 2023

* KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): Bảo mật thông tin

* TRIỂN VỌNG: Bảo mật thông tin

* THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 14/03/2023

* THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM LẦN ĐẦU: 14/03/2024

* CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Chí Cường, MSc

Ông Bùi Văn Long, MSc

Ông Nguyễn Thành Sơn, MSc

Ông Hoàng Thanh Sang, ACCA

* HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Cao Thanh Định, MBA

Ông Trịnh Công Sơn, ACCA, CPA

Ông Nguyễn Hữu Trực, MSc

Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *