KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CTCP XÂY DỰNG SAO VÀNG TÂY ĐÔ NĂM 2022

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): vnBBB
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 05/10/2022
  • NGÀNH: Phát triển bất động sản
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

Ông Bùi Văn Long, MSc

Ông Đặng Quốc Huy, BA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Trần Phước Lộc, MBA

Ông Đỗ Hữu Minh, ACCA, VACPA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng Tây Đô: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng Tây Đô: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng Tây Đô: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng Tây Đô: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng Tây Đô) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *