KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG TY TNHH AQUA CITY HÒA BÌNH NĂM 2024

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): vnBB-
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 12/04/2024
  • NGÀNH: Phát triển Bất động sản
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Ông Vũ Thiên Phong, ACCA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *