KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG TY TNHH MTV BOT TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): vnA
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 25/12/2023
  • NGÀNH: Hạ tầng vận tải
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Duy Liêm, PhD

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Bùi Văn Long, MSc

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *