SAIGON RATINGS KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM.

Lớp Bồi Dưỡng Nâng Cao 2023

Một góc của lớp bồi dưỡng nâng cao Fitch Learning 2023 được diễn ra vào hai ngày 18 & 19 tháng 9 vừa qua. Đội ngũ chuyên viên Xếp hạng tín nhiệm tại Saigon Ratings sẽ được tăng cường những kiến thức và kỹ năng thực tiễn để thực hiện đánh giá Xếp hạng tín nhiệm. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì và ngày càng nâng cao năng lực Xếp hạng tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam.