SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố thông tin chính thức hoạt động ngày 01 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (SAIGON PHATTHINH Credit Rating).
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mã số Doanh nghiệp 0313375448, do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 30/07/2015.

Bộ Tài Chính cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số 01/GCN-DVXHTM, ngày 21/07/2017 về cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

SAIGON PHATTHINH Credit Rating là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2018, theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nguyên tắc hoạt động của SAIGON PHATTHINH Credit Rating là Độc lập, Khách quan, Chính trực và Minh bạch.

SAIGON PHATTHINH Credit Rating thực hiện chức năng Xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức định chế, doanh nghiệp và công cụ nợ trên thị trường Việt Nam; đảm bảo đúng quy định Pháp luật; phù hợp với chuẩn mực chất lượng và thông lệ hoạt động của các Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Quốc tế (Credit Rating Agency – CRA).

Trân trọng,

Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

Phùng Xuân Minh

Nội dung văn bản công bố