SAIGON RATINGS VÀ VIỆN JVN KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC (MOU)

Jvn
Saigon Ratings và Viện JVN Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác

Ngày 03/01/2020, Lãnh đạo của Saigon Ratings và Viện JVN đã tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác toàn diện, giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2022.

Hai Bên hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thống mô hình định lượng trong nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam.

Hai Bên phối hợp thực hiện kế hoạch hàng năm về nghiên cứu các đề tài, chuyên đề chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phân tích đánh giá Xếp hạng cho tổ chức Saigon Ratings.