Bộ Tài chính vừa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho công ty đầu tiên ở Việt Nam.

Hôm nay 21 tháng 07 năm 2017, ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating, cho biết công ty vừa được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Theo đó Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating được tổ chức kinh doanh các dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP, xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức; xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ.
Được biết, ngày 26/09/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; điều kiện hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Cho đến nay, Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating là công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam được cấp phép hoạt động.