FITCH LEARNING VÀ SAIGON RATINGS KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO DÀI HẠN

Vừa qua, Fitch Learning và Saigon Ratings đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, định chế tài chính và công cụ nợ cho các chuyên viên phân tích của Saigon Ratings.