KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN THÀNH NĂM 2024

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ 6 THÁNG (năm thứ nhất): vnBBB+
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG: 17/6/2024
  • NGÀNH: Phát triển Bất động sản 
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Võ Tấn Đức, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

Ông Bùi Văn Long, MSc

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *