KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG CTCP KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG NĂM 2024

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (năm thứ nhất): vnA
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG: 17/06/2024
  • NGÀNH: Cho thuê Bất động sản
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

Bà Lê Hồng Vân, BA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Bùi Văn Long, MSc

Bà Hà Thị Lan Hương, MSc

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *