HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ACRAA NĂM 2023

Acraa 2023 1

Ngày 01 tháng 12 năm 2023 Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (Association of Credit Rating Agencies in Asia- ACRAA), đã tổ chức thành công sự kiện hội nghị thường niên năm 2023
tại Thủ đô Bangkok, Thailand.

Tháng 12 năm 2024, Hiệp hội ACRAA sẽ phối hợp với Saigon Ratings tổ chức sự kiện hội nghị thường niên năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Acraa 2023 2

 

Acraa 2023 3