Kết Quả Giám sát Xếp Hạng Tín Nhiệm Công Ty Cổ Phần Hàng không VIETJET Năm 2023

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (lần thứ nhất): vnBBB-
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 17/11/2023
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Bà Đào Minh Thủy, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Bùi Đăng Bảo, ACCA

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *