Kết Quả Giám sát Xếp Hạng Tín Nhiệm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Quản Lý Khách Sạn TNH Năm 2022

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (lần thứ nhất): Bảo mật thông tin
  • TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM: Bảo mật thông tin
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 13/12/2022
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Nguyễn Xuân Dũng, CPA

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, MSc

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý khách sạn TNH: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý khách sạn TNH: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý khách sạn TNH: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý khách sạn TNH: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý khách sạn TNH) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *