KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CTCP AAC VIỆT NAM NĂM 2022

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): Bảo mật thông tin
  • TRIỂN VỌNG: Bảo mật thông tin
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 06/09/2022
  • THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM LẦN ĐẦU: 06/09/2023
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Bà Lê Thị Thúy Hằng, MSc

Ông Trần Chí Cường, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Nguyễn Trung Hiếu, PhD

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần AAC Việt Nam: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần AAC Việt Nam: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần AAC Việt Nam: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần AAC Việt Nam: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần AAC Việt Nam) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *