KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN FREE LAND NĂM 2019

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): A
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 12/09/2019
  • THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM LẦN ĐẦU: 12/09/2020
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

Bà Nguyễn Hồng My, MSc

Bà Lê Thị Thúy Hằng, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Đinh Thế Hiển, PhD

Ông Lê Anh Tuấn, MSc

Bà Nguyễn Thị Quý Nhi, MSc

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Free land: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Free land: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Free land: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Free land: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Free land) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *