KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG CTCP BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG (PHL) NĂM 2023

  • KẾT QUẢ CẬP NHẬT GIÁM SÁT XẾP HẠNG (lần thứ tư): Bảo mật thông tin
  • TRIỂN VỌNG: Bảo mật thông tin
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 08/6/2023
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Chí Cường, MSc

Bà Đào Minh Thủy, MSc

Ông Nguyễn Quốc Minh, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *