KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG CTCP BẢO HIỂM PHÚ HƯNG (PAC) NĂM 2021

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT XẾP HẠNG (lần thứ hai): Bảo mật thông tin
  • TRIỂN VỌNG: Bảo mật thông tin
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 27/07/2021
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Chí Cường, MSc

Bà Lê Thị Thúy Hằng, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Minh Nhật, MSc

Ông Trần Kim Long, MSc

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *