Kết Quả Xếp Hạng Tín Nhiệm Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng (Phu Hung Assurance) Năm 2022

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (lần thứ ba): Bảo mật thông tin
  • TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM: Bảo mật thông tin
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 13/09/2022
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Chí Cường, MSc

Bà Trần Thị Thùy Linh, MA

Bà Đào Minh Thủy, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Cao Thanh Định, MBA

Ông Nguyễn Minh Nhật, PhD

Ông Trần Kim Long, MSc

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *