KẾT QỦA XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CTCP THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (SBT) NĂM 2022

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): vnA+
  • TRIỂN VỌNG: Ổn định
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 30/12/2022
  • NGÀNH: Mía đường
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Trần Chí Cường, MSc

Ông Trần Ngọc Huy, MBA

Ông Đặng Quốc Huy, BA

Ông Nguyễn Thành Sơn, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Thương, CPA

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Trịnh Công Sơn ACCA, CPA

  • Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *